ตลาดน้ำประชารัฐสวนบัว

ในอดีตเคยเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ทำสวนทุเรียน, มะม่วง และผลไม้อื่นๆ ตามวิถีชีวิตดั้งเดิม นอกเหนือจากการทำสวนแล้ว ชาวบ้านยังนิยมปลูกพืชผักริมคลอง เพื่อไว้บริโภคหากมีมากก็นำผลผลิตออกจำหน่าย และยังมีผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรภายในชุมชนอีกหลายอย่าง ซึ่งในอดีตชาวบ้านจะนำผลผลิตไปขายภายนอกพื้นที่ เนื่องจากไม่มีตลาดขายสินค้าและมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทำให้สินค้าซึ่งเป็นของดี ประจำชุมชนเริ่มหายไป ดังนั้น กองทุนหมู่บ้านอำเภอบางใหญ่ เล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องการจำหน่ายสินค้าภายในชุมชน จึงรวมตัวกัน๑๘กองทุนจัดตั้งเป็นตลาดน้ำประชารัฐสวนบัวขึ้นเพื่อรองรับสินค้าผลผลิตภายในชุมชนให้มีที่จำหน่ายและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท่องเที่ยวทางน้ำ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั่วไปอีกด้วย

แกลเลอรี่

ตลาดน้ำประชารัฐสวนบัว - รายการบ้านทุ่ง BY BRIGHT TV

เที่ยวตลาดน้ำประชารัฐ สวนบัวเมืองนนท์ | อีจัน บันเทิง

Engine by shopup.com